Skip to content

Dane osobowe

Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Radosław Blok
ul. Jana Sebastiana Bacha nr 10, 50-305 Wrocław

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Edycja 1: / Data aktualizacji: 25.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Radosław Blok
2. Pani/ Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją świadczeń medycznych w Prywatnym Gabinecie Ginekologiczno-Położniczy Radosław Blok, w szczególności w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.
3. Prawo żądania podania danych na potrzeby realizacji uprawnień i obowiązków prawnych wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, jak również ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z pkt 3 klauzuli.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
7. Podawane dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa i na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową realizacji świadczeń.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy dr n. med. Dominika Klimkiewicz-Blok
ul. Jana Sebastiana Bacha nr 10, 50-305 Wrocław

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Edycja 1 / Data aktualizacji: 16.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy dr n. med. Dominika Klimkiewicz-Blok
2. Pani/ Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją świadczeń medycznych w Prywatnym Gabinecie Ginekologiczno-Położniczy dr n. med. Dominika Klimkiewicz-Blok, w szczególności w celu prowadzenia dokumentacji medycznej.
3. Prawo żądania podania danych na potrzeby realizacji uprawnień i obowiązków prawnych wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, jak również ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z pkt 3 klauzuli.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
7. Podawane dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa i na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową realizacji świadczeń.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.